Chủ đề tham luận

24/12/2018 Lúc 12:37chiều Người đăng: Hà Hữu Tùng

CÁC NHÓM NỘI DUNG TRỌNG TÂM ĐỂ CÁC KHOA/PHÒNG/TRUNG TÂM THAM LUẬN TẠI LỄ TỔNG KẾT CÔNG TÁC BỆNH VIỆN 2018 – KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 2019
Nhóm 1: Ứng dụng KHCN vào công tác chẩn đoán bệnh(thời kỳ cách mạng 4.0)
Các bộ phận: Khoa khám bệnh, bao gồm cả khám theo yêu cầu và BS gia đình; Khoa chẩn đoán hình ảnh, bao gồm cả Thăm dò chức năng; Khoa xét nghiệm và GPB.
Nhóm 2: Ứng dụng KHCN vào công tác điều trị và chăm sóc người bệnh.
Các bộ phận: Các khoa lâm sàng, bao gồm cả khoa Dược
Nhóm 3: Ứng dụng KHCN vào công tác quản lý, điều hành
Các bộ phận: Các phòng chức năng, bao gồm cả khoa Dược

Nhóm 4: Hiến kế cho đổi mới cơ chế quản lý; Dành cho tất cả hội nghị

PGS.TS.TTND-HÀ HỮU TÙNG

Các tin liên quan