BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ

Chọn đối tượng:


Nhập mã BHYT:
Họ và tên:
Ngày khám:
Từ ngày:

Đến ngày:


Mã BHYT Họ và tên Ngày khám Tình trạng Ngày vào viện Ngày ra viên CLS Xét nghiệm
 …  …   …  …  …   …   …  …