Dịch vụ kỹ thuật

I. Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC 

 

II. Phụ lục Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định thông nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc

 

III. DANH MỤC THỐNG NHẤT TÊN CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TƯƠNG ĐƯƠNG  GIỮA THÔNG TƯ SỐ 43 VÀ 50 VỚI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 37 (Ban hành kèm theo Quyết định số 3025/QĐ-BYT ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ):
    Download bản đầy đủ tại: Danh-mục-tương-đương-5-đợt-xếp-theo-thứ-tự-từ-TT50