HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ICD 10

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ICD

1- Sau khi cài đặt, khởi động lại máy tính. Lúc này trên màn hình desktop xuất hiện 2 shortcut mới : “Shortcut to ICD10.exe” và “Cach su dung ICD10.exe” . Nhấn đúp chuột trái vào shortcut “Cach su dung ICD10.exe” sẽ xuất hiện tập tin  này. Nhấn đúp chuột trái vào “Shortcut to ICD10.exe” sẽ xuất hiện tự điển ICD-10 như hình dưới (H1)
1
Trong khung ”4″ của H1 là mã bệnh ICD-10, trong khung “5” H1 là tên bệnh tiếng Việt. Khi nhấn các nút ký tự (“3”) ở H1 thì tự điển sẽ lật đến trang mà mã bệnh ICD-10 có ký tự đầu giống với nút ký tự vừa chọn.
2- Tìm mã bệnh ICD-10 theo tên bệnh tiếng Việt không dấu hoặc có dấu với bảng mã Unicode hoặc tên bệnh tiếng Anh :

2

3- Tìm tên bệnh tiếng Việt hoặc tiếng Anh theo mã bệnh ICD-10
Gõ mã bệnh ICD-10 vào khung “1” ở H1 sau đó nhấn nút “Tìm” sẽ xuất hiện kết quả tương ứng như ở H5 bên dưới

3

4- Chỉnh sửa:
Người dùng có thể sửa đổi các nội dung các tên bệnh trong những kết quả tìm được cho phù hợp với một số điều kiện cụ thể nhưng không nên xa rời nội dung có sẵn trong tự điển. Nhấn nút “Xem tiếp” hoặc “Xem trước” để chọn kết quả cần chỉnh sửa nội dung, sau đó nhấn nút “Sửa” ở H5 sẽ xuất hiện cửa sổ H6 bên dưới4

5- Xóa kết quả:5
Người dùng có thể xóa khỏi tự điển ICD-10 kết quả tìm được bằng cách nhấn nút “Xoá” ở H5, cửa sổ H7 sẽ xuất hiện. Sau khi xem lại nội dung trên H7 đúng là nội dung cần xóa, ngưòi dùng nhấn nút “Xác nhận xóa” , sau đó nhấn nút “Về trước” để trở lại cửa sổ H1.

6- Thêm mới: Từ cửa sổ H1 nhấn nút “Thêm” sẽ xuất hiện cửa sổ H8 bên dưới6

Người dùng nhập mã bệnh ICD-10 vào khung “1”, tên bệnh tiếng Việt bằng bảng mã Unicode vào khung “2”, tên bệnh tiếng Anh vào khung “3” ở H8. Sau đó nhấn nút “Lưu” để thêm từ mới vào tự điển và nhấn nút “Về trước” để trở lại cửa sổ H1.