Hỗ trợ các khoa/phòng/tổ chức tổng kết năm 2018

03/12/2018 Lúc 3:12chiều Người đăng: Hà Hữu Tùng

MỘT SỐ NỘI DUNG CÁC KHOA/PHÒNG/TỔ CHỨC/ĐOÀN THỂ

CẦN THAM KHẢO CHO BẢN BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2018, KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 2019

 1. Tên Khoa/Phòng/Tổ chức/Đoàn thể:
 2. Chức năng, nhiệm vụ chính:
 3. Đăc điểm tình hình: Những môi trường thuận lợi và khó khăn?

               Nguồn nhân lực: số lượng, cơ cấu cán bộ biến động trong năm

               Cơ sở vật chất: VTYT, máy móc hỗ trợ công việc thay đổi trong năm

 1. Triển khai công việc trong năm(tùy N.vụ của các bộ phận mà các cột sẽ khác nhau và ghi cụ thể )

 

   Nhiệm vụ

T.gian

Giường T.hiện Triển khai CV? Kỹ thuật mới? Đào tạo? V.bản/tham gia C.tác xã hội?phong trào?

 

Đề tài/sáng kiến?
Tháng 1
Tháng 2
…..
Tháng 12
 1. Điều kiện khi thực hiện nhiệm vụ

Thuận lợi:

Khó khăn:

Giải pháp vượt qua khó khăn để thực hiện nhiệm vụ:

 1. Thành tích: tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ, tự đánh giá
 2. Vi phạm/hạn chế:

ý kiến của người nhà/ người bệnh/thời gian?

Bệnh viện nhắc nhở/phạt tiền? thời gian và lý do

 1. Kế hoạch 2019
 • Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ?
 • Nhân sự: số lượng? đào tạo?
 • vụ chính, Kỹ thuật/ ý tưởng mới nhằm tăng cường công tác KCB, CSKH, QLT.chính, Giảm phiền hà, Đảm bảo xanh-sạch-đẹp.
 • Biện pháp khắc phục vi phạm/hạn chế
 1. Góp ý – Hiến kế xây dựng bệnh viện

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

Hà Hữu Tùng

Các tin liên quan