Bản công bố: Bệnh viện là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ

06/02/2023 Lúc 10:46sáng Người đăng: JK Nguyễn

     Căn cứ Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, cơ sở công bố đã đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành theo quy định.

    Ngày 03/2/2023 sau quá trình rà soát và đánh giá, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp đã ban hành văn bản số 211/BCB-BV-ĐT ngày 03/2/2023 Công bố Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ với các nội dung sau đây:

    1. Các ngành/chuyên ngành đào tạo thực hành (Phụ lục 1);

    2. Trình độ đào tạo thực hành (Phụ lục 1): Cao đẳng; Đại học và Sau đại học

    3. Số lượng người đào tạo thực hành tối đa (Phụ lục 1)

    4. Danh sách người giảng dạy thực hành đáp ứng yêu cầu (Phụ lục 2).

    5. Danh sách các khoa phòng tổ chức thực hành và số giường bệnh hoặc ghế răng tại mỗi khoa phòng (Phụ lục 2)

    6. Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo thực hành (Phụ lục 3)

    Bản Công bố Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ của Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (file đínhh kèm: Bản Công bố Bệnh viện đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành)

Nguồn tin: JK Nguyễn

Các tin liên quan