Dự thảo các quy chế thực hiện trong hoạt động của Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp

22/01/2015 Lúc 12:00chiều Người đăng: admin

QUY CHẾ THỰC HIỆN 

TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NÔNG NGHIỆP

(Sửa đổi)

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ–TCCB
ngày tháng năm 2015 của Giám đốc Bệnh viện)

Nhấn vào đây để tải

Các tin liên quan